Abdijkoor Thorn

Kapel onder de Linden

De Kapel van Onze Lieve Vrouw van Loreto, ook Kapel onder de Linden genoemd, ligt een paar km noordelijk van het centrum van Thorn. In de 19e en 20e eeuw speelde de kapel een belangrijke rol bij de stimulering van de Mariaverering in Limburg. De kapel werd gesticht door Clara Elisabeth van Manderscheidt-Blankenheim, een adellijke kanunnikes van het stift te Thorn. Ze werd gebouwd tussen 25 augustus 1673 en 8 september 1674 onder leiding van de Roermondse bouwmeester Willem Boyens.

De eerste steen

 

“Den 25 Augustij (1673) heeft Mr. Wilhem Boiens Statmuerer tot Rurmondt begonst met 5 knechts ende naermiddach ten 2 ueren hebben haer Excellentie mine genedighe vrouwe abadisse Vrouwe Anna-Salomé gebotne graffine zu Manderscheidt Blanckenheim en in presentye van Haer genedighe Freulijn Anna-Louwis geborne grafinne Zu Mandescheidt Blankenheim und Seyn beneffens die staetjoffouw ende die Heeren Capellanen, den eersten steyn gleyt.”

Terwijl het inwendige van decoratie werd voorzien, werd op 8 september 1674 het beeld van Onze Lieve Vrouw in een processie naar de kapel gebracht. Het beeld werd waarschijnlijk in Maaseik gemaakt. Op 9 februari 1675 werd de kapel ingezegend. De oorspronkelijke kapel is in vorm een replica van het huis van Nazareth, zoals die zich bevindt in de dom van Loreto (Italië).

Bedevaarten

Reeds in 1676 werden de eerste gebedsverhoringen opgetekend. Een aantal daarvan staat opgeschreven in de lijst ‘Designatio miraculorum quae contigerunt ad capellam de Thorne ad Tilias’. Deze maakt melding van de wonderen die tussen 1676 en 1759 hebben plaatsgevonden en die in 1759 door de toenmalige rector Maes zijn beschreven voor de noodzakelijke erkenning van de mirakelen door de bisschop van Luik.

In 1773 werd gesproken over vele gebrekkige, lamme, kreupele en zich in nood bevindende mensen (onder meer afkomstig uit Panheel, Grathem, Ohé en Laak), die in de kapel werden vertroost en geholpen. In de 19e eeuw hingen de getuigenissen van die steun in de vorm van afgelegde krukken, windsels en banden en zilveren votief geschenken nog in de kapel. 

Op 2 september 1923 werd het oprichtingsjubileum met mgr. Schrijnen gevierd en verbond de paus nieuwe aflaten aan een bezoek aan de kapel. Thorn was geheel versierd met bloemen, erebogen en sierzuilen, en een nagebootste Lourdesgrot was bij het klooster Groenenburg opgericht. ’s Middags trok er een historisch-religieuze stoet naar de kapel, met vooral uitbeeldingen van het rijke verleden van het stadje en de kapel.

“Toevlucht der sondaren

Komt Elendigen naar Thorn aan de Linden

Daar is genesinge en troost te vinden”

Nog steeds weten veel bezoekers hun weg naar deze kapel te vinden voor troost en genezing. De kapel is dagelijks geopend. Voor meer informatie: Stichting Kruisen en Kapellen.